Skip to content

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Universalexperts.ee (edaspidi Universalexperts.ee e-pood) omanik Universal Experts OÜ vahel Universalexperts.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Universalexperts.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Universal Experts OÜ-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
1) kaup on laost otsa saanud;
2) kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
Kui Universal Experts OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust e-maili või telefoni teel ning tagastatakse tellimuse summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

1.4. Universal Experts OÜ on õigustatud Universalexperts.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.universalexperts.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.universalexperts.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Universal Experts OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2. Hinnad

2.1. Universalexperts.ee e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%. Käibemaksu summa on välja toodud Ostukorvi lehel.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Valige sobiv toode, kontrollige üle tellimuseread ning toote maksumus ning kinnitage tellimus.

3.2. Sisestage arve saatmise aadress ning kauba saatmise aadress.

3.3. Vajutades esitage tellimus nupule kuvatakse koondandmed ning saadetakse kokkuvõte ka Teie e-maili aadressile

3.4. Hiljemalt 1 tõõpäeva jooksul saadetakse Teile tellimuse eest arve koos tarneaja täpsustusega.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist Universal Experts OÜ arvelduskontole.

 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda:
1) internetipanga kaudu (ülekandega)

4.2 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohta eelnevalt kokkulepitud ajal.

5.2. Tooted toimetab kullerfirma kohale eelnevalt kokkulepitud aja jooksul.

5.3. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Universal Experts OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral teha kulleri saatelehele vastav märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada e-maili aadressile: info@universalexperts.ee Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Universalexperts.ee e-poe e-maili aadressile info@universalexperts.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toode/tooted tagastada. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Universalexperts.ee e-poe e-maili aadressile info@universalexperts.ee vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos tellimuse numbriga.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4.,6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk kõik tooted).

6.5. Universalexperts.ee e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Universal Experts OÜ poolt; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Universal Experts OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Universal Experts OÜ Teile tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Universal Experts OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Universal Experts OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Universal Experts OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Universal Experts OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Universal Experts OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Universal Experts OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Universal Experts OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Universal Experts OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Universal Experts OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki UNIVERSALEXPERTS.EEi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Universal Experts OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Universal Experts OÜ vahel seoses universalexperts.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.4. Universal Experts OÜ e-poes müüdavad tooted ei ole mõeldud edasimüümiseks juriidiliste isikute poolt. Vastavasisulised tellimused tühistatakse.

9.5. Juriidiliste isikute poolt edasimüüdavate toodetele ei kehti Universalexperts.ee poolne garantii.

 

10. Vastutus

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

10.3 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.

 

Lae alla tingimused.pdf